Tuesday, 20 December 2011

3大旗舰系:公关广告系


你成为点石成金的创意人

公关广告系的设立,旨在培养各领域的公关与广告专才。公关强调沟通,广告是借对诉行沟通,本系将公关与广告合二一,整合公关与广告产业专业与策略,以扎专业训练让学生不只是空有天行空的能力,而是有点石成金的行力,以便在投入此求新求的公关与广告,有能力呈献务实可行意。

公关广告学系核心课程,其中包括:

  •     普通心理学
  •          行销学
  •          国际广告
  •          广告心理
  •          广告创意思考
  •          广告策略与企划
  •          公关文案创作
  •          公关活动与策划
  •          市场研究调查
  •          媒介管理

No comments:

Post a Comment